Football For You

'Voetbal is voor iedereen'

Algemene voorwaarden Football For You

Lees hieronder de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de evenementen en de voetbalscholen van Football For You.

ALGEMENE VOORWAARDEN FOOTBALL FOR YOU

ARTIKEL 1 – Definities
Definities In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, die zijn te raadplegen via de website van Football For You, wordt verstaan onder:
1.1  Aanmelder: de natuurlijk persoon die namens een deelnemer een overeenkomst aangaat en daartoe (wettelijk) bevoegd is.
1.2  Aanmelding(en): de inschrijving(en) voor deelname aan activiteiten van Football For You.
1.3  Deelnemer: de natuurlijk persoon die ten tijde van een activiteit van Football For You ten minste 5 jaar oud is en die in gevolge de overeenkomst is aangemeld voor deze activiteit(en).
1.4  FFY activiteiten: een door Football For You georganiseerde activiteit zoals nader gedefinieerd bij het aanbod van Football For You op de website.
1.5  Football For You: Football For You als organisatie, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80958745.
1.6  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Football For You en aanmelder ter zake van deelname door deelnemer aan door Football For You georganiseerde activiteit(en).
1.7  Website: de website van Football For You zijnde de url: footballforyou.nl
1.8  Privacy statement: Het privacy statement waar Football For You zich op beroept.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Football For You gedane aanbiedingen en/of overeenkomsten
2.2 Football For You stemt niet in met de toepasselijkheid van enige algemene (en/of specifieke) voorwaarden en/of bedingen van de aanmelder en/of de deelnemer.
2.3 Niet-toepasselijkheid en/of afwijkingen van dan wel aanvullingen in welke vorm dan ook op de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst gelden slechts indien Football For You daarmee schriftelijk vooraf heeft ingestemd.
2.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de algemene voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de laatste.
2.5 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden en/of van de overeenkomst nietig blijkt te zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen uit de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst niet aan. Ter vervanging van de nietige bepaling zal een nieuwe bepaling worden vastgelegd, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de strekking van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
2.6 Football For You is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst eenzijdig te wijziggen.

ARTIKEL 3 – Aanmelding
3.1 Aanmelding kan uitsluitend geschieden door tijdige digitale inzending van het daartoe bestemde inschrijfformulier.
3.2 Door het tijdig inzenden van het inschrijfformulier als genoemd in artikel 3 lid 1 wordt deelnemer aangemeld voor deelname aan de activiteit van Football For You dat door de aanmelder en deelnemer op het inschrijfformulier is aangegeven, tenzij voor aanmelding het maximale aantal deelnemers voor de betreffende activiteit reeds is bereikt.
3.3 Tegelijkertijd met de aanmelding ontvangt de aanmelder informatie over het digitaal te betalen bedrag en de wijze van betalen hiervan; na ontvangst van de betreffende betaling is de aanmelding compleet en komt de overeenkomst tot stand.
3.4 Aanmelder en deelnemer zijn verplicht om alle voor de uitoefening van de overeenkomst relevante omstandigheden waaronder, maar niet beperkt tot, persoonlijke voorkeuren, medicijngebruik, allergieën en dieetwensen, bij aanmelding schriftelijk mede te delen aan Football For you.
3.5 De activiteiten van Football For You zijn optimaal geschikt voor kinderen tussen de leeftijd van 5 en 15 jaar. Bij een afwijkende leeftijd kan de aanmelder contact opnemen met Football For You om te bezien of de deelnemer alsnog kan/wil aansluiten; Football For You heeft hierin een doorslaggevende stem.
3.6 Aanmeldingen worden door Football For You geregistreerd na ontvangst van het inschrijfformulier.
3.7 Na ontvangst van de betaling van het betreffende bedrag, ontvangt de aanmelder een bevestiging van inschrijving.
3.8 Na het bereiken van de betalingsdeadline voor activiteiten van Football For You kunnen er geen aanmeldingen meer voor deze betreffende activiteit van Football For You worden verricht.

ARTIKEL 4 – Betaling en korting
4.1 De kosten en de wijze van betalen voor een activiteit van Football For You staan vermeld op de website en het inschrijfformulier.
4.2 Indien betaling van de verschuldigde kosten niet tijdig is ontvangen, wordt de aanmelding ongedaan gemaakt en komt er geen overeenkomst tot stand.
4.3 Kortingsacties worden alleen door Football For You verstrekt.
4.4 Kortingsacties kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten.
4.5 Kortingsacties kunnen niet worden gecumuleerd.

ARTIKEL 5 – Annulering, wijziging en beëindiging
5.1 Een aanmelding is voor de aanmelder onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen overeenkomst wijzigingen aan te brengen of deze te annuleren, behoudens het bepaalde in dit artikel.
5.2 Door het voortijdig beëindigen van deelname door de deelnemer aan een activiteit van Football For You ontstaat geen recht op restitutie van – een deel van – de betaling voor deelname aan de betreffende activiteiten.
5.3 Football For You is gerechtigd een activiteit en/of evenement uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de betreffende activiteit, bij onvoldoende aanmeldingen of overige zwaarwegende omstandigheden te annuleren en deelnemer deelname aan een activiteit van Football For You aan te bieden. Indien deelnemer geen gebruik wenst te maken van het aanbod, zal Football For You een eventuele ontvangen betaling van aanmelder te restitueren.

ARTIKEL 6 – Spelregels
6.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Football For You ter bevordering van een goede uitoefening van de overeenkomst.
6.2 Het dragen van voetbalkleding (inclusief voetbalschoenen en scheenbeschermers) ten behoeve van een activiteit van Football For You door deelnemer is verplicht.
6.3 Een deelnemer die hinder en/of overlast veroorzaakt of kan veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van de overeenkomst met die deelnemer of met andere deelnemers door Football For You in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Football For You van – verdere deelname aan – voetbalactiviteiten van Football For You worden uitgesloten, zonder dat het recht op restitutie van – een deel van – de betaling voor deelname aan de betreffende activiteit(en) van Football For You ontstaat.

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid Football For You
7.1 Football For You sluit- behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Football For You – iedere aansprakelijkheid voor schade aan zaken, bagage en/of andere persoonlijke eigendommen van deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan Football For You, als gevolg van diefstal, verlies en/of beschadiging uit.
7.2 Deelname aan activiteiten van Football For You – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Football For You – is geheel voor eigen risico. Football For You sluit alle aansprakelijkheid als gevolg van letsel, blessures, lichamelijke klachten of ongemakken in de meest brede zin van het woord, die zijn ontstaan tijdens of als gevolg van activiteiten van Football For You, volledig uit en is op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schaden en/of kosten noch restitutie van de kosten van deelname.
7.3 De deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger zorgt ervoor dat de deelnemer verzekerd is tegen ziektekosten en tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering). Bij gebreke daarvan kan Football For You niet aansprakelijk gehouden worden en is op geen enkele wijze de mogelijkheid tot het verhalen van een vergoeding van schaden en/of kosten noch restitutie van de kosten van deelname.
7.4 De teksten, foto’s en mogelijke video’s op de website beschrijven zo goed en nauwkeurig mogelijk wat een activiteit van Football For You inhoudt. Ondanks deze zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van een activiteit van Football For You, bindt deze weergave Football For You niet. Mogelijke afwijkingen hiervan – om wat voor redenen dan ook – zijn dan ook mogelijk.

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid aanmelder
8.1 Aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Football For You en/of een derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming van deelnemer, niet naleving van de spelregels in artikel 6 van deze algemene voorwaarden hieronder begrepen.
8.2 Aanmelder zal Football For You volledig vrijwaren tegen aanspraken van een derde tot vergoeding van schade welke voortvloeit ui en/of verband houdt met het gebruik tijdens een activiteit van Football For You van faciliteiten en/of diensten door deelnemer ingevolge de overeenkomst.

ARTIKEL 9 – Gevonden voorwerpen
9.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van activiteit(en) nog 14 dagen door Football For You bewaard.
9.2 Deelnemer heeft geen recht op een schadevergoeding als gevolg van verlies van voorwerpen zoals in artikel 7 benoemd.

ARTIKEL 10 – Geluidsopname(n), foto(‘s) en/of video(‘s)
10.1 Aanmelder en deelnemer stemmen ermee in dat tijdens of rondom activiteiten van Football For You waaraan deelnemer deelneemt een of meer geluidsopname(n), foto(‘s) en video(‘s) worden gemaakt met daarop de herkenbare afbeelding van aanmelder en/of deelnemer en dat deze geluidsopname(n), foto(‘s) en/of video(‘s) door Football For You mogen worden gebruikt voor alle doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot redactionele, commerciële en/of promotionele doeleinden.
10.2 Aanmelder en deelnemer dragen onvoorwaardelijk alle rechten, die hij/zij op de in artikel 10 lid 1 genoemde geluidsopname(n), foto(‘s) en/of video(‘s) zou(den) kunnen doen gelden, over aan Football For You.
10.3 Aanmelder en deelnemer doen afstand van zijn/haar bevoegdheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar portret voor welk doeleinde dan ook.
10.4 Indien aanmelder en/of deelnemer niet instemt/instemmen met het maken en het gebruiken van geluidsopname(n), foto(‘s) en/of video(‘s) als bedoeld in artikel 10 lid 1, dan dient/dienen aanmelder en/of deelnemer Football For You hiervan voorafgaand aan de betreffende activiteit schriftelijk op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 11 – Privacy
11.1 Aanmelder en deelnemer stemmen ermee in dat (persoons)gegevens die aanmelder respectievelijk deelnemer verstrekt aan Football For You mogen worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de overeenkomst en aanverwante doeleinden waaronder maar niet beperkt tot redactionele, commerciële en/of promotionele doeleinden rondom een activiteit van Football For You, analysedoeleinden en het doen van gerichte aanbiedingen. Tevens stemmen aanmelder en deelnemer ermee in dat (persoons)gegevens voor dezelfde doeleinden mogen worden verstrekt aan derden.
11.2 Aanmelder respectievelijk deelnemer heeft het recht om door Football For You verwerkte (persoons)gegevens van Aanmelder respectievelijk deelnemer in te zien.
11.3 Op schriftelijk verzoek van aanmelder en/of deelnemer zullen de door Football For You verwerkte (persoons)gegevens van aanmelder respectievelijk deelnemer worden verwijderd uit de bestanden van Football For You
11.4 Overige bepalingen omtrent privacy waar Football For You zich op beroept zijn te vinden in het privacy statement op de website

ARTIKEL 12 – Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op deze algemene voorwaarden en een overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

ARTIKEL 13 – Slotbepalingen
13.1 De manier waarop Football For You de algemene voorwaarden vormgegeven heeft kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 24 maart 2021 en nog niet herzien.

Contactgegevens
Football For You
Kuifeend 21
4105TK Culemborg
Tel: 0610532301
KVK: 80958745
BTW: NL003512041B27
IBAN: NL06 RABO 0364 6276 03


 Versiedatum: 24-03-2021
Auteur: J. Hoffmans

Algemene voorwaarden Football For You
Algemene voorwaarden Football For You.pdf (118.16KB)
Algemene voorwaarden Football For You
Algemene voorwaarden Football For You.pdf (118.16KB)