Football For You

'Voetbal is voor iedereen'

Privacy statement Football For You

Football For You vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met dit privacy statement informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?
In dit privacy statement beschrijft Football For You (hierna te noemen: “FFY”, “wij” of “ons”) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat.

2. Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of FFY beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt.

Aan ons verstrekte gegevens
Als je met FFY een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

 • naam en adres;
 • contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • Gegevens over jouw gebruik van onze diensten en/of producten

Als je gebruik maakt van diensten van FFY of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • gegevens van jouw bankverbinding die je gebruikt hebt om de betaling voor onze producten of diensten te doen;
 • jouw communicatievoorkeuren en instellingen;
 • bij welke voetbalvereniging jij lid bent.

4. Verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij verwerken de gegevens van deelnemers aan onze activiteiten die jonger dan 16 jaar zijn, waarbij wij ervan uitgaan dat de verantwoordelijke ouder/verzorger deze gegevens bewust met ons deelt om de persoon jonger dan 16 jaar deel te laten nemen aan activiteiten in het kader van onze dienstverlening. Indien wij in twijfel trekken of een aanmelding daadwerkelijk door een ouder/verzorger gedaan is, zullen wij de gegevens niet verwerken voordat wij hier een bevestiging van hebben.

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
1. Toestemming
2. Uitvoering van een overeenkomst met jou
3. Wettelijke verplichting
4. Vervulling van een taak van algemeen belang
5. Gerechtvaardigd belang van FFY of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en/of intern beheer.

6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
FFY verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief, maar niet per definitie facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van wijzigingen of annuleringen in de door jou afgenomen dienstverlening. [grondslag: 2 of 5].
 • Jou benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kan doen [grondslag: 1 of 5].
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5].
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].

7. Delen met derden
FFY deelt jouw persoonsgegevens niet met derden.

8. Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als (I) jij klant bent bij FFY of interesse blijft tonen in de diensten van FFY, (II) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (III) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

9. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via info@footballforyou.nl,  FFY zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de jou betreffende verwerking;
 • het recht op dataportabiliteit;
 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van FFY of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden).

Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een afgeschermde kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

10. Beveiliging en bescherming van gegevens
FFY past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. FFY heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

11. Contact
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun je contact opnemen met:
Football For You
info@footballforyou.nl
Contactformulier


12. Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Dit statement is voor het laatst herzien op 16 maart 2021.


Privacy statement Football For You
PRIVACY STATEMENT FOOTBALL FOR YOU.pdf (143.14KB)
Privacy statement Football For You
PRIVACY STATEMENT FOOTBALL FOR YOU.pdf (143.14KB)